Image by Saveliy Bobov

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Nabi Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krucza 68/9, REGON: 021424028, NIP: 8992708113, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę pod adresem:  www.solleim.com

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Firmą.

c) Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.solleim.com jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego Regulaminu.

e) Do złożenia zamówienia Klienta przez Internet konieczne jest:

- dysponowanie systemem teleinformatycznym z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari. Przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie; Pliki cookie wykorzystywane są przez Firmę wyłącznie dla celów identyfikacji Klienta w serwisie oraz dla celów statystycznych;

- posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail;

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Firma nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Firma zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

b) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym i zaakceptowanie regulaminu sprzedaży jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż za pośrednictwem Internetu potraw podawanych w food trucku znajdującym się w Bielanach Wrocławskich oraz ich dostawa.

5. Zakupy

a) Zamówienie w sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie  www.solleim.com

b) Zamówienie składa się poprzez dodanie produktu do „Koszyka” i naciśnięcie przycisku „Zamów”. Kliknięcie "Potwierdź zamówienie" oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia Firma prześle na podany adres mailowy Klienta potwierdzenie zawartej transakcji oraz jej warunków.
d) W przypadku braku towaru nie wynikłego z winy Sprzedawcy Firma w ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego o tym fakcie osobną wiadomością mailową.
e) Cena produktu podana w zamówieniu wiąże Firmę i pozostanie niezmienna do czasu potwierdzenia zawartej transakcji, w wyniku czego przybiera ona charakter wiążącego uzgodnienia pomiędzy Stronami.

f) Zapłata za dokonany zakup uiszczana jest na podany rachunek bankowy Firmy lub za pośrednictwem systemu płatności online lub przy odbiorze towaru. O sposobie zapłaty decyduje Klient przy składaniu zamówienia. Jeżeli Klient wybiera opcję Wpłata na konto - wpłata powinna być dokonana w ciągu 1 godziny od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, a potwierdzenie przelewu powinno zostać wysłane na email. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

6. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

b) Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu wysyłki. Ostateczny koszt wysyłki zostaje wyliczony przez system podczas składania zamówienia.

7. Dostawa

a) Dostawę na obszarze Wrocławia i okolic realizuje Sprzedawca.

b) Koszty dostawy pokrywa Klient.

c) Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej, które uniemożliwią lub utrudnią wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

d) Termin dostawy towaru wynosi maksymalnie 120 minut od zaksięgowania pieniędzy na koncie Firmy w przypadku przedpłaty na konto, 120 minut od złożenia zamówienia w przypadku opcji zapłaty przy odbiorze. Powyższe nie ma mocy w przypadku zamówień składanych z wyprzedzeniem na konkretny dzień i konkretną godzinę.

8. Wady, zwroty

a) Konsument może w terminie niezwłocznym odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub powiadamiając Sprzedawcę telefonicznie pod numerem telefonu +48 537 243 809

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów.

f) Z uwagi na przepis art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 50 poz. 601z późniejszymi zmianami) ujawnione uszkodzenia towaru w transporcie powinny być zgłaszane przez Klientów do Firmy bezzwłocznie w formie pisemnej lub mailem z opisem wad , jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Stanowczo zaleca się Klientom każdorazowe sprawdzenie stanu towaru przy odbiorze. W razie występowania widocznych uszkodzeń opakowania przesyłki Klient powinien bezwzględnie odnotować ten fakt w momencie odbioru przesyłki oraz przystąpić do odpakowania i zbadania towaru, a w razie gdy towar również okaże się uszkodzony - jednocześnie odnotować ten fakt i poinformować o nim Firmę.

h) Firma skontaktuje się z Klientem w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w celu indywidualnego uzgodnienia z nim sposobu załatwienia reklamacji.

9. Prawa autorskie

a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.solleim.com są objęte prawami autorskimi. Powielanie, kopiowanie, dalsze rozpowszechnianie tych utworów bez licencji udzielonej przez Firmę lub innego dysponenta praw autorskich jest zabronione.

10. Postanowienia końcowe

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.